Skip to main content

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten vanuit onze organisatie verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Vito Coaching (eenmanszaak), gevestigd op de Cecil B. de Millestraat 47 te Almere KVK nummer 390.86.324
Te bereiken via v.tolen@vitocoaching.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

Persoonsgegevens
Vito Coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geslacht
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie en afspraken
 • IP-adres
 • Naam, adres en woonplaats van de organisatie waar u voor werkzaam bent of van uzelf indien u de opdrachtgever bent.
 • Naam, e-mailadres en telefoonnummer van uw leidinggevende en/of HR-functionaris die betrokken zijn bij de verstrekking van de opdracht en onze dienstverlening voor u (indien van toepassing).
 • Factuuradres en bankrekeningnummer van u indien u zelf de opdrachtgever bent of van uw werkgever indien deze de opdrachtgever is.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens worden door ons niet expliciet gevraagd. Het kan voorkomen dat u deze wel relevant vindt en actief verstrekt. Bijv. tijdens de coachsessies – mondeling, schriftelijk of per e-mail. Vito Coaching verwerkt dan de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u om onze opdracht uit te kunnen voeren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Vito Coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Om uitvoering te geven aan de overeenkomst;
 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject, training & ontwikkelingstrajecten op maat;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren;
 • Het afhandelen van offerte en facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of blogs (indien van toepassing);
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben vooronze belastingaangifte;
 • Het accrediteren bij een beroepsorganisatie;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals bijvoorbeeld onze IT-leveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het traject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. Op de websites van Google, LinkedIn en Facebook kunt u hun privacybeleid vinden met meer informatie.

Profilering
Wij combineren de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals bijvoorbeeld de website, LinkedIn en app, om u gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

Cookies
Op de website kunnen functionele en analytische cookies worden gebruikt. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Voor meer informatie zie https://veiliginternetten.nl

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat wij een bewaartermijn hanteren van 7 jaar.

Privacyverklaring Vito Coaching, vastgesteld 21 mei 2018

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens.
Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Vito Coaching
Cecil B. de Millestraat 47 te Almere
Te bereiken via v.tolen@vitocoaching.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 mei 2018.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u ook om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Privacyverklaring Vito Coaching, vastgesteld 21 mei 2018